PRIVACYBELEID CON QUESTA

Inleiding

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Con Questa stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. Con Questa verwerkt uitsluitend persoons-gegevens voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen U en Con Questa of wanneer Con Questa voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de Wet. 

Con Questa zal te allen tijde de persoonsgegevens verwijderen, zodra het verwerken van deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn. De verwerking van persoonsgegevens door Con Questa is derhalve beperkt tot een absoluut minimum. Con Questa zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die beschreven zijn in dit Privacy beleid.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit Privacy beleid? Of wilt u weten welke persoonsgegevens Con Questa van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: finance@con-questa.com.

Definities

Con Questa: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Conciërge Netherlands B.V.”, handelend onder de naam: “Con Questa”, gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2 te (51183 AT) te Amstelveen (kvk: 58606424) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkersverantwoordelijke van de Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon.

Privacy beleid: het beleid van Con Questa aangaande de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

Website: de Website van Con Questa: www.con-questa.com.

Diensten: de door Con Questa te verrichten c.q. verrichtte diensten c.q. te leveren diensten.

Welke gegevens verwerken wij?

Door Con Questa worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt (die door U worden aangeleverd):

Contactinformatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;

Identificatie: geboortedatum, geboorteplaats, nummer van het identiteitsbewijs, indien u ten behoeve van de Dienst moet worden geïdentificeerd.

Betaalgegevens: creditcardnummer, vervaldatum, CVC, wanneer een betaaltransactie aan Con Questa moet worden verricht;

Digitale gegevens: IP-adres, locatie, WIFI-netwerk, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de Website. 

U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde Diensten te verrichten.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De door Con Questa ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:

 •  om de Diensten te verrichten die u met Con Questa bent overeengekomen c.q. uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en Con Questa;
 •  ter uitvoering van een betalingstransactie;
 •  om u op de hoogte te houden van het aanbod van Con Questa door het toezenden van een (nieuws)brief, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd;
 • contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (facturatie).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan (i) nodig is voor het uitvoeren van de Diensten van Con Questa of (ii) zolang als Con Questa bij Wet verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft Con Questa de volgende termijnen vastgesteld:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een Dienst: zes maanden nadat de dienst is verstrekt, met uitzondering van de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar);
 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een vraag of verzoek: veertien dagen nadat uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan;
 • Persoonsgegevens door u verstrekt middels uw apparaat door bezoek aan de Website: binnen één jaar na ontvangst;
 • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de betaaltransactie aan Con Questa: binnen 24 uur nadat de betaling door Con Questa is doorgegeven;
 • Persoonsgegevens door u verstrekt met de toestemming om deze te gebruiken om u op de hoogte te houden van de Diensten van Con Questa: tot het moment dat u de toestemming intrekt.

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Con Questa verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u ter zake de levering van de Diensten. Denkt u hierbij aan Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om in opdracht van u dienst of producten af te nemen bij derden dan wel de betaaltransactie aan Con Questa door u te verzorgen.

Hierna treft u een overzicht aan van Persoonsgegevens die wij verstrekken ten behoeve van onze Diensten:

 • Evenement organisatie: uitsluitend uw (achter)naam;
 •  Experiences: uitsluitend uw (achter)naam;
 •  Fine Dining: uitsluitend uw (achter)naam;
 •  PA-services: uitsluitend uw (achter)naam;
 •  Entertainment: uitsluitend uw (achter)naam;− Travel: uw Persoonsgegevens en Identificatie.
 • Deze informatie wordt (uitsluitend) verstrekt aan de derde die ten behoeve van Con Questa behulpzaam is bij het uitvoeren van de Dienst. Deze Persoonsgegevens mogen door deze derde uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de Dienst van Con Questa. Con Questa legt de afspraken die zij met deze derden maakt ten aanzien van de Persoonsgegevens contractueel vast.

Indien voor het afnemen van de Diensten noodzakelijk is dat een reservering wordt bevestigd, zal Con Questa deze bevestiging middels haar eigen betaalmiddelen bevestigen. Con Questa zal uw Betaalgegevens niet verstrekken aan derden. 

Ten behoeve van het uitvoeren van betaaltransacties, verstrekt Con Questa aan uw betaaldienstverlener uw Contactgegevens, Betaalgegevens en een beschrijving of kenmerk van de geleverde Diensten. Deze betaaldienstverlener mag deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren en administreren van de betaling. 

Con Questa maakt ten behoeve van het uitvoeren van haar Diensten gebruik van ‘Alice GoConcierge LLC’ (hierna te noemen: “Alice”). Aan ‘Alice’ worden ten behoeve van het administreren van de Diensten uw Contactgegevens verstrekt. Aan ‘Alice’ zullen middels een (verwerkers)overeenkomst dezelfde eisen worden opgelegd zoals opgetekend in dit Privacy beleid. Indien u zelf gebruik maakt van de applicatie van ‘Alice’, kunt u zelf akkoord gaan met het privacy beleid van ‘Alice’ alvorens u Persoonsgegevens aan ‘Alice’ verstrekt.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies. 

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In ons geval zijn dit uitsluitend analytische cookies (Google). We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, de website te testen en te verbeteren door het monitoren van het gebruik van onze Website. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de bezoekduur en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

Limited Edition Platinum Card

Ten aanzien van klanten die gebruikmaken van een Limited Edition Platinum Card, hierna te noemen: “LEPC”, van ING Bank N.V., en daarmee het recht hebben om middels deze LEPC Diensten af te nemen van Con Questa, gelden de navolgende specifieke voorwaarde(n).

Betalingen worden uitsluitend verricht via de LEPC, tenzij de klant expliciet anders verzoekt. Con Questa ontvangt van de klant ten behoeve van de betaling het kaartnummer en de vervaldatum en verricht met deze gegevens de betaling voor de door de klant afgenomen Diensten. Deze Persoonsgegevens zullen, anders dan de in dit lid genoemde verwerking, niet door Con Questa worden verwerkt.

Bij afname van Diensten in het kader van LEPC, zal Con Questa uitsluitend uw (achter)naam en laatste 4 cijfers van uw creditcardnummer delen met ING. Con Questa levert aan ING periodiek een overzicht met de naam en laatste 4 cijfers van uw creditcardnummer van de klanten die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Con Questa, zodat ING kan verifiëren of de mensen die gebruik maken van de conciërge services ook daadwerkelijk gerechtigd zijn om gebruik te maken van deze dienstverlening.

Welke rechten heeft u?

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

 •  om bij Con Questa uw Persoonsgegevens op te vragen;
 • uw Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig;
 •  een verzoek te doen uw Persoonsgegevens te verwijderen; en
 • een verzoek te doen uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde;
 •  door het verzenden van uw verzoek naar: finance@con-questa.com. 

Con Questa reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek. Con Questa kan de gegevens niet verwijderen indien Con Questa op grond van de Wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van Con Questa. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Con Questa treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om creditcardbetalingen bij Con Questa zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat creditcardgegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden.

Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal Con Questa dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant. 

Wijzigen van het Privacybeleid

Con Questa behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy beleid (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer Con Questa dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Versie: 1 september 2019

Voor ons is excellente service een noodzakelijke voorwaarde voor een uitzonderlijke beleving. Daarom werken wij dagelijks aan excellente processen, service en resultaten om te voldoen aan de specifieke wensen en behoeften van onze members.